Joods-Christelijke Dialoog

Genesis 34: 24-25 - Lukas de Groote

Deze bijdrage van Lukas de Groote verscheen eerder in Stethoscoop op Genesis, uitgegeven door de stichting Amphora Books, 2010. 

De wraak van Dina’s broers.

De NBV vertaalt deze verzen zo:
Allen die in de stadspoort bijeen waren gekomen gaven gehoor aan de oproep van Chamor en Sichem, en zo werden allen van het mannelijk geslacht die daar bijeen waren, besneden.
Drie dagen later, toen de mannen van Sichem koortsig waren, pakten twee van Jakobs zonen, Simeon en Levi, die volle broers van Dina waren, hun zwaard en overvielen de stad, waar niemand op onraad bedacht was. Ze doodden alle mannen.

De Herziene Naardense Bijbel heeft:
Ze horen naar Chamor en naar zijn zoon Sjechem, allen die zijn uitgetrokken naar de poort van zijn stad-, en worden besneden, al wat mannelijk is, allen die zijn uitgetrokken naar de poort van zijn stad.
Het geschiedt ten derde dage: als zij aan pijn onderhevig worden nemen twee zonen van Jakob, Simeon en Levi, de broers van Dina, ieder zijn zwaard, en komen over de stad, die zich veilig waande; ze vermoorden al wat mannelijk is.

In tegenstelling met de versie van de NBV gaat het in deze verzen niet over mannen die in de stadspoort bijeen gekomen waren, en ook niet over mannen die ‘naar’ de poort van de stad trekken. In de grondtekst staat duidelijk ‘allen die de poort van zijn stad uitgingen’, en zelfs twee keer. Om besneden te kunnen worden zullen de mannen van de stad zich wel bij de poort verzameld hebben, maar daar gaat het niet om. Belangrijk in dit verband is het bezittelijk voornaamwoord ‘zijn’ bij ‘stad’. Sichem, zoals de stad heette, was de stad van Chamor en vooral van Sichem, de zoon van Chamor. En er was niemand die gewoon was naar de poort van de stad te gaan; nee, ze gingen alleen maar de poort uit, om handel te drijven en geld te verdienen. Het hele reilen en zeilen van de stad liet men over aan Chamor en Sichem.
Normaal worden in/bij de poort van de stad alle belangrijke zaken afgehandeld, zoals rechtspreken en het wel en wee van de inwoners werd daar besproken. Zie bijvoorbeeld hoe dat gebeurt in Ruth 4, waar Boaz tien mannen bijeenroept om tot een gerechtelijks uitspraak te kunnen komen. Maar de inwoners van Sichem waren te druk bezig met hun eigen zaakjes, en Chamor en Sichem konden alles naar hun hand zetten.
Oussoren zegt de Dina’s broers alle mannen ‘vermoordden’, maar de schrijver gebruikt een woord dat geen veroordeling inhoudt, namelijk ‘doden’, zoals de NBV terecht vertaalt.
Later, in vers 31, leggen de broers rekenschap af van hun daad.